O PROJEKCIE

Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 3.0” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko sp. jawna.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest stworzenie nowych miejsc pracy poprzez samozatrudnienie przez 80 kobiet z terenu Dolnego Śląska do końca marca 2023 r.

Projekt realizowany jest w okresie 16 V 2021 – 31 III 2023.

Projekt skierowany jest do kobiet po 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska i należących do jednej z grup:

-pozostające bez zatrudnienia, w tym: znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety w wieku 50+, kobiety z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne oraz kobiety z niskimi kwalifikacjami;

-ubogie pracujące oraz zatrudnione na umowach krótkoterminowych i w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

-imigrantki/reemigrantki;

-odchodzące z rolnictwa.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym z EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne. Tak długo jak Uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

Uczestniczka niniejszego projektu nie może też równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestniczka projektu otrzymała dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków  związanych z podjęciem i rozpoczęciem działalności gospodarczej z innych źródeł brak jest możliwości udzielenia wsparcia w ramach przedmiotowego projektu. Kandydatka przedkłada stosowne oświadczenie w tym zakresie i powyższe będzie weryfikowane przez Beneficjenta oraz Instytucję Pośredniczącą przy użyciu prowadzonych baz danych.

W ramach wsparcia oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;
  • dotacje na założenie działalności w wysokości do 23 050zł/osobę;
  • wsparcie finansowe pomostowe – do 2 000zł/m-c na pokrycie składek ZUS i innych obowiązkowych wydatków w kwotach netto do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

TERMINY WSPARCIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

I i II grupa:

• Rekrutacja – 05 VII 2021 – 23 VII 2021 r.

• Szkolenia  – IX – X 2021 r.

• Zakładanie firmy i wypłata dotacji – X – XI 2021 r.

• Wsparcie pomostowe – od X/XI 2021 przez 12 m-cy

III i IV grupa:

• Rekrutacja –  X 2021 r.

• Szkolenia – XI – XII 2021r.

• Zakładanie firmy i wypłata dotacji –  II 2022 r.

• Wsparcie pomostowe – od II 2022 r. przez 12 m-cy

Planowane terminy dotyczące V grupy:

• Rekrutacja – XII 2021 r.

• Szkolenia – II – III 2022 r.

• Zakładanie firmy i wypłata dotacji – IV 2022 r.

• Wsparcie pomostowe – od IV  2022 r. przez 12 m-cy

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 867 628,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi: 4 716 446,60 zł.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Planowane efekty realizacji projektu:

  • utworzenie 80 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • 80 kobiet nabędzie wiedzę z zakresu i zakładania prowadzenia działalności gospodarczej;
  • 80 kobiet otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej;
  • 100 kobiet będzie uczestniczyło w spotkaniach z doradcą zawodowym.