WSPARCIE POMOSTOWE

CO OFERUJEMY?

Wsparcie pomostowe w projekcie przyznawane będzie w postaci wsparcia finansowego, w postaci kwoty nie większej niż 2000,00/m-c wypłacanej co miesiąc Uczestniczce projektu, do  12 m/cy działalności.

Środki pieniężne ze wsparcia pomostowego może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności pokrywane są obowiązkowe składki ZUS, a następnie inne wydatki bieżące) w kwocie netto.

Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:

– składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

– podatek dochodowy;

– koszty opłat telekomunikacyjnych ( telefon, Internet, itp.);

– wydatki na media (woda, gaz, elektryczność, itp.);

– koszty najmu pomieszczeń;

– koszty zlecenia usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej).

Środki ze wsparcia pomostowego nie mogą zostać przeznaczone na zakup żadnych materiałów do produkcji i towarów do odsprzedaży.

Wydatki takie jak np. drukarki, telefony, komputery, czy inne sprzęty biurowe są wydatkami jednorazowymi i powinny być uwzględnione w ramach środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI?

Aby otrzymać wsparcie pomostowe Uczestniczki będą składać Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego. Podstawą otrzymania wsparcia będzie podpisanie Umowy o przyznaniu wsparcia pomostowego.

UWAGA!

Zgodnie z ,,Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych…” § 16 Ogólne zasady przyznawania wsparcia pomostowego  punkt 5 ,, Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego”.