REKRUTACJA

II NABÓR DO PROJEKTU

Zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety 3.0” do udziału w III naborze.

Nabór odbędzie się w terminie: od 16.11.2021 do 30.11.2021 (do godz. 15:00).
Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce do pobrania.

Panie zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć w wyżej wskazanym terminie wypełniony „Formularz rekrutacyjny”.

Formularz należy złożyć w Biurach projektu mieszczących się w:

 • Lubinie, ul. Kamienna 16A

Biuro czynne od pon. do pt. w godzinach od 9.00 do 15.00.

 • Oławie, ul. 1 Maja 1A

Biuro czynne od pon. do pt. w godzinach od 8:30 do 15:00

Panie, które posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP, powinny do Formularza rekrutacyjnego załączyć urzędowe zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.

W przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.

Panie, które posiadają status osoby z niepełnosprawnością powinny do Formularza rekrutacyjnego załączyć odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

Panie, które posiadają status osób ubogich pracujących, powinny do Formularza rekrutacyjnego załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające informację o wysokości zarobków.

Panie, które posiadają status imigrantek powinny do Formularza rekrutacyjnego załączyć dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości, karta pobytu, wiza, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela).

Panie, które posiadają status reemigrantek powinny do Formularza rekrutacyjnego załączyć dokument potwierdzający fakt przebywania za granicą Polski. (przebywanie nieprzerwanie przez 6 miesięcy poza granicami kraju, przebywanie poniżej 6 miesięcy po powrocie do Polski).

Dodatkowo wszystkie uczestniczki projektu powinny złożyć oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach POWER 2014-2020, RPO oraz środków oferowanych w ramach PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Program do odczytu pliku PDF można pobrać ze strony producenta pod adresem https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/

Przewidywany termin spotkań z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym weryfikacja poziomu motywacji kandydatek (analiza kompetencji tj: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność) to lipiec/sierpień 2021 r.

O szczegółach (dokładna data, miejsce spotkania, godzina) zostaniecie Panie poinformowane telefonicznie i mailowo.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest do:

 • 80 kobiet, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie województwa dolnośląskiego;
 • pozostających bez zatrudnienia, w tym: będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami).
 • ubogich pracujących oraz zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • imigrantek/reemigrantek
 • odchodzących z rolnictwa.

pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety zamieszkujące obszary wiejskie i kobiety z niepełnosprawnościami.

KTO NIE MOŻE BYĆ UCZESTNICZKĄ PROJEKTU?

Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu wyłączone zostaną osoby, które:

• nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie spełniają wymaganych kryteriów uczestnictwa;

• posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS  lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

• zawiesiły lub miały zawieszoną  działalności gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;

• zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.k. Dz. U. z 2020 r. poz. 14 z późn.  Zm,);

• zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121 , z późn. Zm ) ;

 • nie zapoznały się z Regulaminem uczestnictwa i nie zaakceptowały jego warunków;

• były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u beneficjenta, partnera lub wykonawcy ( o ile jest on już znany)  w ramach projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z beneficjentem/partnerem/ wykonawcą lub pracownikiem beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

– związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa ( w linii prostej  lub bocznej do II stopnia) lub

– związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy ;

• były karane za przestępstwa przeciwko  obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  Kodek Karny oraz nie korzystanie  z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;

 • posiadające na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu obowiązani cywilnoprawnych;
 • były karane i posiadają zakaz dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
 • otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach projektu;

• w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu  były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego ( spółki jawnej , spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo- akcyjnej) , spółek cywilnych; 

• w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu  były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa.

•chcą otrzymać środki na działalność  gospodarczą prowadzoną , która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu  prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności;

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU?

Rekrutacja została podzielona na etapy:

ETAP I: Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych od kobiet zainteresowanych udziałem w projekcie. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych i kwalifikowalności uczestniczki (j.w. do kogo adresowany jest projekt?).

Formularze można składać w Biurze Projektu w Lubinie i Oławie, drogą pocztową lub na spotkaniach informacyjnych.

ETAP II: Ocena Formularza rekrutacyjnego w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej:

• Przynależność do grupy objętej wsparciem – T/N

• Motywy założenia firmy/pomysł na firmę (pomysł na działalność gospodarczą, spójność i logiczność pomysłu, szczegółowość opisu przedmiotu działalności (usług, produktów , promocja przedsięwzięcia) – 0-15 punktów

• Doświadczenie zawodowe/wykształcenie (posiadane doświadczenie przydatne w planowanej działalności, posiadane wykształcenie (formalne i nieformalne) przydatne w planowanej działalności) – 0-6 punktów

• Stopień przygotowanie do inwestycji ( analiza niezbędnych zasobów, posiadane zasoby lub wstępne przygotowanie do inwestycji, ocena proponowanych i akceptowanych przez uczestnika rozwiązań w trudnych sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – 0-14 punktów

• Charakterystyka klientów i konkurencji (analiza potencjalnych klientów, analiza potencjalnej konkurencji) – 0-6 punktów

• Zakres planowanej inwestycji (szczegółowość opisu planowanych wydatków, związek planowanych wydatków z charakterem działalności, niezbędność wydatków) – 0-9 punktów

Maksymalna liczba punktów w tym etapie rekrutacji – 50.

W ramach oceny merytorycznej mogą zostać przyznane dodatkowe punkty premiujące za posiadanie stopnia niepełnosprawności (dodatkowe 15 punktów) oraz miejsce zamieszkania na terenach obszarów wiejskich (dodatkowe 10 punktów).  

W przypadku nie uzyskania min. 50% punktów w polu Opis pomysłu formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony. Wypełnienie części B w Formularzu rekrutacyjnym tj. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ jest obowiązkowe. Formularze rekrutacyjne bez wypełnionej części B nie będą podlegały ocenie.

ETAP III: Zaproszenie 20 kobiet z 5 grup z największą liczbą punktów na spotkanie z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w tym weryfikacja poziomu motywacji kandydatek, samodzielności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, umiejętności planowania i myślenia analitycznego, sumienności.

Narzędzia wykorzystywane w etapie III będzie test i rozmowa.

Maksymalna liczna punktów – 50. Do dalszego etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowane Kandydatki, które otrzymały minimum 25 punktów na etapie rozmowy z Doradcą zawodowym.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie suma punktów z Etapu II oraz III.

Etap IV: Przygotowanie list kobiet zakwalifikowanych do projektu (każda lista będzie zawierać 16 kobiet  na 1 grupę kobiet w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów).W przypadku takiej samej liczby będzie decydować zamieszkanie na obszarze wiejskim.

Przygotowane zostaną listy rezerwowe – na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

Uczestniczką Projektu nie może zostać kandydatka, która nie uzyska co najmniej 50% punktów w polu Opis pomysłu. W tym przypadku formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony.

Podczas wszystkich etapów rekrutacji kandydatka może otrzymać maksymalnie 125  punktów. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą liczbę punktów.

W przypadku uzyskania przez kilka kandydatek do Projektu takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji na liście zakwalifikowanych decyduje miejsce zamieszkania na terenach obszarów wiejskich. Wyższe miejsce na liście uzyska kandydatka, która wykazała zamieszkiwanie na terenach obszarów wiejskich. W następnej kolejności decyduje wyższa liczba punktów przyznana kandydatce za „opis pomysłu” w ramach oceny Formularza Rekrutacyjnego. Wyższe miejsce na liście uzyska kandydatka, która uzyskała wyższą liczbę punktów w ramach wskazanego kryterium.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie Indywidualnych Numerów Identyfikacyjnych nadanych przez Beneficjenta każdemu kandydatowi.