ETAPY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego.
 2. Rozmowy z doradcą.
 3. Wybór Uczestniczek zakwalifikowanych do projektu.
 4. Podpisanie umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 5. Udział w szkoleniach – 108 godzin na Uczestniczkę.
 6. Pisanie i składanie biznesplanu.
 7. Obrady Komisji Oceny Wniosków (biznesplanów) i wybór uczestniczek do dofinansowania.
 8. Podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniesienie zabezpieczenia przez Uczestniczkę (formy zabezpieczenia: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, blokada rachunku).
 9. Zakładanie działalności przez Uczestniczki projektu.
 10. Pisanie i składanie wniosków o wsparcie finansowe pomostowe.
 11. Obrady Komisji Oceny Wniosków i wybór uczestniczek, którym zostanie przyznane finansowe wsparcie pomostowe.
 12. Podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz wniesienie zabezpieczenia przez Uczestniczkę (formy zabezpieczenia: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, blokada rachunku)