Składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Uczestniczka, która ukończyła wsparcie szkoleniowe może ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego poprzez złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (zwanym dalej Wnioskiem) i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami. Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i następnie merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków (KOW).

Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem i załącznikami/oświadczeniami znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 8a,8b,8c,8d.

Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Wniosku, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Terminy składania wniosków:

Grupa odbywająca szkolenia w Lubinie: 11-15.10.2021 (do godz. 12.00).

Grupa odbywająca szkolenia we Wrocławiu: 14-18.10.2021 (do godz. 12.00)

Forma złożenia dokumentów:

Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj.

– Osobiście w Biurze Projektu w Oławie

– Osobiście w Biurze Projektu w Lubinie

– W formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@przedsiebiorczekobiety3.eu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

II nabór do projektu

Zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety 3.0” do składania formularzy rekrutacyjnych do kolejnego naboru do projektu.

Dokumenty można składać w terminie 04-15.10.2021 r.
Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce rekrutacja.

Nowy regulamin oraz zaktualizowane wzory dokumentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 15.09.2021 obowiązywać będzie nowy ,,Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz obowiązują zaktualizowane wzory następujących dokumentów:

  • załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny,
  • załącznik nr 5 Karta oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego.

WW. dokumenty obowiązują Kandydatki w ramach kolejnego naboru do projektu od 04.10.2021.