Składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Uczestniczka, która ukończyła wsparcie szkoleniowe może ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego poprzez złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (zwanym dalej Wnioskiem) i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami. Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i następnie merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków (KOW).

Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem i załącznikami/oświadczeniami znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 8a,8b,8c,8d.

Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Wniosku, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Terminy składania wniosków:

Grupa odbywająca szkolenia w Lubinie/Wrocławiu : 03-08.02.2022 (do godz. 12.00).

Forma złożenia dokumentów:

Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj.

– Osobiście w Biurze Projektu w Lubinie

– W formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@przedsiebiorczekobiety3.eu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.